วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 
วัตถุประสงค์การจัด: การประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรพยายามดำเนินการ และเครื่องมือสองอย่างที่จะทำให้บรรลุผล คือ การใช้เทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่า และการบริหารจัดการที่ดีในการสัมมนานี้จะให้ข้อมูลทั้งด้านเทคดนโลยีที่น่าสนใจ มีความคุ้มค่า และการบริหารจัดการให้ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนทางเลือกในการลงทุนปรับปรุงสำหรับผู้ประกอบการ
 
กำหนดการสัมมนา
 2 มิถุนายน 2559
10.00 - 10.50
สร้างอาคารให้ประหยัดพลังงาน ด้วย Building Energy Code อย่างไร
โดย ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
10.50 – 11.20
วัดประสิทธิภาพอาคารของท่านกับ MEA Awards รางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน
โดย คุณวิลาศ เฉลยสัตย์
การไฟฟ้านครหลวง
11.20 - 11.30เบรค
11.30 - 12.30
เทคโนโลยีที่น่าสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
-ฮีตปั๊ม
-ระบบผลิตน้ำเย็น
13.30 - 14.00
ถ้าไม่มีงบประมาณปรับปรุง ปรึกษา ESCO ช่วยท่านได้
โดย คุณอาทิตย์ เวชกิจ
บริษัท EEI จำกัด
14.00 - 14.30 
ตรวจสอบพลังงานช่วยอาคาร/โรงงานได้อย่างไร
โดย อาจารย์ธีรวัฒน์ ศรินทุ
บริษัท บริษัทอินเตอร์เอ็นจิเนียริ่งมาเนจเมนต์ จากัด จำกัด
14.30 - 14.40เบรค
14.40 - 16.00
การพัฒนาระบบจัดการพลังงานสำหรับองค์กร : บทเรียนนอกตำรา 
โดย อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
ฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์ 0 2642 6911 ต่อ 816, 819 หรือ
Email: [email protected]