วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 
ณ ห้องประชุม GH 202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
 
วัตถุประสงค์การจัด: เพื่อสร้างกระแสให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานทดแทน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน
 
กำหนดการสัมมนา 
2 มิถุนายน 2559
12.00 - 13.00ลงทะเบียน
13.00 – 13.15
กล่าวเปิดงานสัมมนา
โดย คุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
13.15 - 13.30ความจริงที่ควรรู้ Solar Rooftop เสรีเมื่อประชาชนเป็นผู้ผลิตผลังงานใช้เอง
โดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิแทลลิค จำกัด
13.30 - 13.50เอทานอล ทำไมยังต้องส่งเสริม ในสภาวะพลังงานถูก
โดย คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด 
14.10 - 14.30Buildind Energy Code สิ่งที่เจ้าของอาคารควรรู้
โดย คุณอาทิตย์ เวชกิจ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเล้นท์ เอนเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
14.30 - 15.00 โรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนเปิดประสบการณ์จากผู้พัฒนาโครงการ
โดย คุณธีระพล ติรวสิน
ผู้จัดการส่วน Waste to Energy Busines บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส
15.00 - 15.15 พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 - 15.40เสวนาหัวข้อ "ความจริงที่ควรรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนไทย"
โดย คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช
โดย คุณพิพัฒน์ สุทธิวิเศษศักดิ์
โดย คุณอาทิตย์ เวชกิจ
โดย คุณธีระพล ติรวสิน
15.40 - 16.00 ถาม - ตอบ 
16.00กล่าวขอบคุณ และปิดการสัมมนา
โดย คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
ดำเนินการเสวนาโดย:    คุณสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
คุณศตวรรณ ทองเครือมา 02-345-1162 หรือ [email protected]