วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุม GH 201 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
 
วัตถุประสงค์การจัด: เพื่อสร้างกระแส ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน
 
กำหนดการสัมมนา
 1 มิถุนายน 2559
09.30 - 10.00
ลงทะเบียน
10.00 – 10.10
 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การเสวนา
โดย คุณปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
ประธานคณะอนุกรรมการค้าปลีก หอการค้าไทย
10.10 - 10.20
กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล
ประธานคณะกรรมการพลังงานและพลังงานทดแทน หอการค้าไทย
10.20 - 11.00
บรรยายพิเศษ แรงบัลดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานและมาตรการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์จากกระทรวงพลังงาน
โดย คุณพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
11.00 - 12.00
กรณีศึกษา การปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน
โดย คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ กรรมการผู้บริหารกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ 
12.00 - 13.00 
การเสวนา: ค้าปลีกไทยพร้อมใจช่วยโลกอนุรักษ์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผู้แทน Central Group
- ผู้แทน The Mall Group
- ผู้แทน Tesco Lotus
13.00
 ปิดการสัมมนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
คุณวุฒิพงษ์ โทรศัพท์ 0 2018 6888 ต่อ 3980 หรือ
Email: [email protected]