1-4 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

 
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจ และการเพิ่มจำนวนโรงงานหรือสถานประกอบการ รวมไปถึงการเพิ่มกำลังการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความต้องการพลังงานเพิ่มมากขึ้นจากเดิมเป็นทวีคูณ อีกทั้งด้วยปัจจัยราคาต้นทุนพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้ต้นทุนพลังงานมีค่าสูงขึ้นมากตามไปด้วยเช่นกัน ประเด็นที่ทำให้ต้นทุนพลังงานของหน่วยงานสูงขึ้นอีกสาเหตุหนึ่งก็มาจากการใช้อุปกรณ์อย่างไม่มีประสิทธิภาพ อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ ในการเลือกซื้ออุปกรณ์รวมไปถึงวิธีการใช้งานและวิธีการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง หม้อนํ้าก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์กลุ่มดังกล่าวที่มีความต้องการใช้พลังงานสูงมาก และยังเป็นอุปกรณ์หลักสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปถึงอาคารที่มีการใช้พลังงานความร้อน ซึ่งในปัจจุบันมีหม้อนํ้าในภาคอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ทั่วประเทศกว่า 10,000 เครื่อง ถ้าผู้ประกอบการเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อนํ้าให้มีประสิทธิภาพดีสม่ำเสมอ นอกจากจะเป็นการช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแล้วยังส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงาน สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วย
 
กำหนดการสัมมนา
 
 1 มิถุนายน 2559
09.00 – 12.00
Ultra Supercritical Boiler
คุณมนัส เปียวนิช, คุณจงรักษ์ ปาละรัตน์, คุณพัฒนพงศ์ ขันทา 
13.00 – 16.00
การเสื่อมสภาพของวัสดุหม้อน้ำ ในสภาวะอุณหภูมิสูงและความดันสูง
ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต
 
 2 มิถุนายน 2559
09.00 – 12.00การป้องกันหม้อน้าท่อไฟระเบิด ง่ายนิดเดียว
ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์, คุณตรีชัย เลาหตีรานนท์
13.00 – 16.00การป้องกันหม้อน้าท่อไฟระเบิด ง่ายนิดเดียว(ต่อ)
ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์, คุณตรีชัย เลาหตีรานนท์
 
 3 มิถุนายน 2559
09.00 - 12.00การผุกร่อนใต้ฉนวน ภัยร้ายที่ถูกมองข้าม
คุณกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์
13.00 - 16.00การตรวจสอบหม้อน้าท่อไฟอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
ผศ.ธวัชชัย นาคพิพัฒน์, คุณตรีชัย เลาหตีรานนท์
  
 4 มิถุนายน 2559
09.00 - 12.00ร่างกฎหมายการระบายมลพิษอากาศจากปล่องหม้อนํ้ากรมโรงงานอุตสาหกรรม
รศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, คุณศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล, รศ.ดร. ศิริมา ปัญญาเมธีกุล, ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล
13.00 - 14.30
การคำนวณจุวิกฤติของหม้อนํ้า
คุณอรรถพร ฆารสมบูรณ์, คุณศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
14.30 - 16.00หม้อนํ้ามันร้อน operate อย่างไรให้ปลอดภัยใช้ทน
คุณศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
คุณธิดา บุญเกิด โทรศัพท์ 083 791 5954 หรือ Email: [email protected]