1-4 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 
 
พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญในการอำนวยความสะดวกสบายประชาชนตลอดจนเกี่ยวพันโดยตรงกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยปริมาณการใช้พลังงานจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหากมีการใช้พลังงานอย่างไม่ถูกต้องและไม่ประหยัดก็ยิ่งทำให้พลังงานหมดไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมีความจำเป็นที่ต้องหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยกำหนดให้มีมาตรการสำหรับอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
กำหนดการสัมมนา
 
 1 มิถุนายน 2559
10.00 - 12.30
การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างตัวชี้วัดที่ถูกต้อง
โดย อาจารย์ธวัชชัย ชยาวนิช  หัวหน้าห้องปฎิบัติการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.00 - 16.30
เทคนิคการตรวจวัด และวิเคราะห์การใช้พลังงานที่โรงงานทําได้เอง (Energy Audit)
โดย อาจารย์ดํารงค์ บัวยอม
กลุ่มวิจัย EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
 2 มิถุนายน 2559
 10.00 - 12.30
การจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรม: ประเด็นปัญหาและโอกาส ระบบการจัดการพลังงาน (EnMS) ตามมาตรฐานสากล ISO 50001  
โดย ดร.สมชัย เดชาพาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาพลังงาน ของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หนึ่งในสมาชิกผู้ร่างกฏกระทรวงมาตรฐานการจัดการ พลังงาน
 14.30 - 16.30
แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการใช้พลังงาน ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา EnMS ตาม มาตรฐาน ISO 50001 / การกำหนด Action Plan การประหยัดพลังงานและการพิสูจน์ผลประหยัด 
โดย ดร.สมชัย เดชาพาณิชกุล ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาพลังงาน ของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หนึ่งในสมาชิกผู้ร่างกฏกระทรวงมาตรฐานการจัดการ พลังงาน
 
 3 มิถุนายน 2559
 10.00 - 12.30
การปรับแต่งการเผาไหม้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรม
โดย ผศ.ดร. สุรชัย สนิทใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 14.00 - 16.30
การประเมินการนำความร้อนทิ้งจากเครื่องยนต์ หม้อน้ำ และหม้อน้ำมันร้อน มาใช้ผลิตไฟฟ้า 
โดย ผศ.ดร. สุรชัย สนิทใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หน่วยงานภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  
 4 มิถุนายน 2559
 10.00 - 12.30
การใช้เทคโนโลยี Ultra Low Frequency Wave ในการบำบัดน้ำสำหรับ Boiler และ Cooling Tower
โดย นายธรรมรัตน์ นาวีเรืองรัตน์ 
บริษัท HiCOP จำกัด
 14.00 - 16.30การตรวจวัดประสิทธิภาพหม้อน้ำ และการประเมินมาตรการการประหยัดพลังงานสำหรับหม้อน้ำ 
ดย ดร. วสันต์ โยคเสนะกุล
หน่วยงาน Thermal Engineering Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
ฝ่ายจัดสัมมนา โทรศัพท์ 0 2642 6911 ต่อ 816, 819 หรือ Email: [email protected]